12. - 20. Februar: Kanarischen Insel (Fotos) (Bericht

30. April: Untersteiermark (Fotos)

14. Mai: Güns/Kőszeg und Steinamanger/Szombathely (Fotos)

2. - 5. Juni: Linz (Fotos)

16. - 25. Juli: Baltikum (Fotos) (Bericht)  

7. - 11. September: Welschtirol/Trentino (Fotos)

24. September: Obersteiermark (Fotos)

15. Oktober: Oststeiermark (Fotos)

5. November: Weststeiermark (Fotos)